Общи условия за ползване на интернет базирана платформа за проверка на фишове по ЗДвП

Настоящите общи условия уреждат отношенията с Ползвателите на Платформата във връзка с използването на уебсайта за проверка за задължения възникнали от издаването на фишове по Закон за Движение по Пътищата. 

 

 • Общи положения. Дефиниции

За целите на настоящите Общи условия, използваните термини имат следното значение:

Център за градска мобилност e дружеството „Център за градска мобилност” ЕАД, ЕИК 202218735, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1202, район Сердика, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 84, който е служба за контрол по паркирането в гр. София („ЦГМ“).

В съответствие с изискванията на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) със Заповед № СОА18-РД95-484 от 14.08.2018 г., изменена със Заповед № СОА21-РД95-62/11.03.21 г., кметът на Столична община, на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), е определил „Център за градска мобилност“ ЕАД за служба за контрол.

Технологичен доставчик е „Финхъб солюшънс“ ЕООД с ЕИК 206707109, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, р-н Оборище, ул."Силистра", 13 („Финхъб“), което е изпълнител по договор за уеб базирана информационна система за проверка на наличието на фишове издадени по Закона за движение на пътищата с „Център за градска мобилност“ ЕАД. Финхъб е регистриран търговец в системата еPay.bg.

еPay.bg е система за електронни плащания, достъпна чрез интернет страницата на ePay и/или чрез мобилно приложение.

Ипей АД, с ЕИК 131409398, е юридическо лице, организиращо системата за електронни плащания ePay.bg съгласно условията за това, посочени на сайта www.epay.bg („ePay”).

Изипей АД, с ЕИК 131344648, е доставчик на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и извършва дейност като дружеството за електронни пари на основание издаден от Българска Народна Банка лиценз с Решение № 258 на УС на БНБ от 25.10.2018г., вписан в публичния регистър по чл. 19 от ЗПУПС, воден от БНБ (“EasyPay”).

Платформата е интернет базирана информационна система, достъпна на сайта pay.sofiatraffic.bg , организирана от Финхъб. Тя позволява проверка за наличие на издадени фишове по ЗДвП от ЦГМ, и администрира интеграцията на възможностите за доброволно плащане на фишовете през системите на EasyPay и ePay.

Ползватели са всички местни или чуждестранни физически или юридически лица, които използват функционалностите на Платформата.

Общи условия означава настоящите общи условия за ползване на Платформата като Ползвателите се съгласяват, приемат и се задължават да спазват Общите условия на сайта;

С оглед гарантиране на сигурността на Ползвателите, както и с цел избягване на нарушения на настоящите Общи условия, е възможно да се активира механизъм с въвеждане на допълнителна верификация (Catcha) за достъп до Платформата.

ЦГМ и/или Финхъб не отговарят за неверни или неправилно посочени данни. 

 

 • Функционалности

Платформата включва следните функционалности: 

 • получаване на информация за условията по издаване на фишове, законовите разпоредби и начините на плащане;
 • онлайн проверка на наложени санкции от ЦГМ по ЗДвП, в това число получаване на 10-цифрен уникален код;
 • информация за начините за доброволни плащания по банков път, през банкомат, на каса или безплатно в данъчните служби на Столична община;
 • възможност за доброволни онлайн плащания посредством интеграция със системите на EasyPay и ePay чрез използването на 10-цифрен уникален код;
 • възможност за доброволни плащания на каса в EasyPay посредством интеграция със системите на EasyPay и ePay чрез използването на 10-цифрен уникален код;

Посредством използването на Платформата се осигурява техническото обезпечаване, администриране и интегриране на метод за доброволно плащане на фишовете през системите на EasyPay и ePay като се използва 10-цифрен уникален код.

На Ползвателите е осигурена възможността за доброволно плащане на фишовете, издадени от ЦГМ по ЗДвП, по един от следните начини („Методи на плащане“):

 • В районните данъчни служби на Столична община без допълните такси в съответните работни дни;
 • Доброволно срещу съответните такси:
  • Чрез пощенски запис или чрез банков превод по сметка (IBAN): BG98SOMB91303113442901-”Общинска банка” АД, банков код (BIC): SOMB BGSF на Столична община. 
  • в брой, във всички офиси на EasyPay - като се използва за основание уникалния 10-цифрен код, отпечатан на уведомлението или на фиша.
  • онлайн, с всички видове платежни карти, на pay.sofiatraffic.bg като се въведе уникалният 10-цифрен код, отпечатан на уведомлението и/или на фиша или като се направи справка в Платформата по регистрационен номер на моторното превозно средство и последни четири цифри на ЕГН/ЕИК на собственика на МПС.

При изтекъл 10-цифрен код, моля направете справка за наличие на глоби по номер на автомобил и ЕГН/ЕИК на собственика и безплатно ще Ви се генерира нов код, чрез който може да платите онлайн през ePay или на каси на Easypay.

В случаите, когато Ползвателят е избрал да извърши доброволно онлайн плащане посредством използването на 10-цифрен уникален код в системите на EasyPay и ePay, чрез натискане на бутона „Плати през Epay“ Ползвателят се насочва за извършване на плащането посредством системите ePay и напуска Платформата.

ЦГМ и Финхъб ще положат грижи да информират Ползвателите в случай че една или повече от функционалностите на Платформата не са налични (отчасти или изцяло) поради технически или други причини, както и ще положат усилия за възстановяване на наличността на съответните функционалности.

Общите условия се прилагат и регулират еднократни по своето естество операции, като Ползвателите се считат за предварително информирани относно условията за изпълнение при ползването на функционалностите посредством Платформата.

 

 • Доброволно плащане на фишове 10-цифрен уникален код

Ползвателят може да получи уникален 10-цифрения уникален код, с който доброволно да заплаща наложените глобите, в случаите, когато този код не му е известен. В този случай за функционирането на Платформата се изискват данни за регистрационен номер на моторното превозно средство и ЕГН/ЕИК на собственика на МПС. 

Проверката за налични задължения е безплатна за Ползвателите, когато извършват справката.

При доброволно заплащане на фишове от Ползвателите чрез 10-цифрения уникален код се заплащат допълнителни такси, които покриват техническите и административни разходи за Платформата и съответният данък добавена стойност (ДДС):

Плащането чрез 10-цифрен уникален код може да се извършва в брой на каси на EasyPay, на банкомат или онлайн през системата ePay.bg като се използват карти Visa, Mastercard, Maestro, Borika / Борика издадени от български или чуждестранни банки. Не се изисква регистрация на картата и регистрация в разплащателна система. Технологичните и финансовите такси и данъци при използването на 10-цифрен уникален код за плащане в брой на каса или онлайн независимо от вида на банковата карта(българска / международна или лична/корпоративна) са унифицирани и свързани с размера на глобата. За глоби от 20лв, 50лв, 100,лв, 150 лв. и 200 лв., те са съответно 1.47лв, 1.93лв, 2.71лв, 3,49лв и 4.27лв и включват всички технологични и административни разходи, както и разходите за плащанията към EasyPay и ePay за съответната трансакция, и данък добавен стойност (ДДС). ЦГМ и/или Финхъб не носят отговорност за евентуални такси, начислени от издателите на банкови карти, свързани с използване на онлайн методите на плащане.

Плащанията извършени въз основа на генерирания 10-цифрен уникален код се извършват спрямо общите условия и политики за поверителност на EasyPay и ePay. ЦГМ и/или ЦГМ не съхраняват никакви данни за Вашата банкова карта или сметка и нямат достъп до такива данни. В случай, че желаете да се запознаете с Общите условия и Правилата за поверителност на EasyPay и ePay, може да направите това на съответните места на интернет страниците на EasyPay (www.easypay.bg) и ePay (www.epay.bg).

В никой момент от ползването на функционалностите на Платформата и/или в рамките на процеса на доброволно плащане на фишовете ЦГМ, Финхъб и/или техни представители нямат достъп до съдържанието на данните за банкова карта, обменящи се между картодържателя и EasyPay и ePay.

ЦГМ, Финхъб и/или техни представители не носят отговорност за неправомерно използвани банкови карти от трети лица и/или некоректно подадени данни.

Ползвателят е изцяло отговорен и поема риска от всякакви щети, възникнали за него, за ЦГМ, Финхъб или трети страни от неправомерни действия.

 

 • Политика за поверителност и информационна сигурност

При използването на Платформата не се използват т.нар. „бисквитки“ или „cookies“ и не се съхраняват данни. 

Ако автомобилът е собственост на физическо лице, се обработват ЕГН и регистрационен номер на автомобил, за да се изготви справка за наличност на издадени фишове и даване възможност за заплащането им. „Център за градска мобилност“ ЕАД има разрешен достъп от ДАЕУ чрез средата за междурегистров обмен (RegiX) до Регистър на моторните превозни средства (Министерство на вътрешните работи) справка за МПС по регистрационен номер.

 

Администратор на лични данни е „Център за градска мобилност” ЕАД, ЕИК 202218735, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1202, район Сердика, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 84,  телефон 0700 13 233

 

Дружеството има специално определено длъжностно лице по защита на данните, с което можете да се свържете на е-mail: dpo@sofiatraffic.bg .

 

 • Отговорности

ЦГМ, Финхъб и Ползвателите носят отговорност за всички виновно причинени вреди, които са в резултат от собственото им противоправно поведение и/или в нарушение на разпоредбите по реда на Общите условия.

ЦГМ и/или Финхъб не носят отговорност при:

 • Вреди причинени върху електронни мобилни или други устройства, свързани с неправилно ползване на Платформата;
 • Вреди, произтичащи от предоставени неверни или неточни данни от страна на Ползвателите;
 • Прекъсване или влошаване качеството на Платформата, ако това не се дължи на неговото/тяхното виновно поведение, както и при непреодолима сила;
 • Прекъсване или ограничаване на възможността за ползване на Платформата и/или предоставяните чрез нея функционалности, ако това се дължи на липса или ограничена свързаност до интернет на устройството съответния Ползвател;
 • Прекъсване или ограничаване на възможността за използване на Методите за плащане, ако това не се дължи на неговото/тяхното виновно поведение, както и при непреодолима сила;
 • Неправомерни действия на трети страни, свързани с предоставяне на Методите за плащане;
 • Вреди, надхвърлящи стойността на сумите по издадения фиш;

Ползвателят отговаря за причинените вреди на Център за градска мобилност и/или Технологичния доставчик, които са с пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията по Общите условия или указанията, достъпни чрез Платформата и други канали за информиране.

Финхъб не е страна в отношенията на Ползвателя с ЦГМ, нито е представител на ЦГМ с оглед издаваните фишове за нарушения по ЗДвП и не носи отговорност в какъвто и да е случай на спор между ЦГМ и Ползвателя.

Финхъб е регистриран търговец в системата ePay.bg, но не е страна в отношенията на Ползвателя с EasyPay и/или ePay, нито е представител на EasyPay и/или ePay и не носи отговорност в какъвто и да е случай на спор между EasyPay и/или ePay и Ползвателя. Чрез натискането на бутона „Плати чрез Epay“ Ползвателят напуска Платформата и ще бъде обвързан от съответно приложимите правила, регулации, политики, общи условия в отношенията си с EasyPay и/или ePay.

 • Кореспонденция. Жалби и сигнали

Ползвателите могат да ползват следните канали за кореспонденция във връзка с проблеми с Платформата, или за подаване на жалби и сигнали:

 • Информационен център на „Център за градска мобилност“ ЕАД: 0700 13 233;
 • Деловодството на „Център за градска мобилност“ ЕАД;
 • На електронна поща с адрес pay@sofiatraffic.bg
 • Други, предоставени от „Център за градска мобилност“ ЕАД канали.

Изпратените по някой от посочените по-горе канали предложения, жалби и сигнали се разглеждат и решават в срок до един месец от получаването им, като съответният Ползвател се информира писмено за резултата.

Писмената форма за кореспонденция се счита за спазена ако се използват електронни съобщения.

В случай на неудовлетворителен отговор или в случай на неразрешен спор между страните, те следва да разрешат въпроса чрез преговори и взаимни отстъпки. Орган за алтернативно разрешаване на спорове, възникнали между Ползватели и Финхъб са Общите помирителни комисии към КЗП, с район на действие съответната област в страната. Информация за съответните помирителни комисии е достъпна на интернет страница https://www.kzp.bg/pomiritelna-komisiya. Адресът на електронната платформа за подаване на жалби и решаване на потребителски спорове е: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG. 

 

В случай че това се окаже невъзможно, неразрешени спорове ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния съд в гр. София.

 

 • Други разпоредби

ЦГМ и/или Финхъб си запазват правото в случай на съмнение за нарушения на настоящите Общи условия или ползване на Платформата за постигане на непозволени цели или в нарушение на приложимата нормативна уредба, да ограничи временно или за постоянно достъпа на Ползвател до Платформата и/или до някоя или всички от функционалностите на Платформата. 

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни. Промяната влиза в сила след публикуването й Платформата. 

С използването на Платформата за някоя от функционалностите, Ползвателят потвърждава, че е съгласен и ще спазва всички разпоредби на настоящите Общи условия и приложимата административна и нормативна уредба.

С използването на Платформата, Ползвателят потвърждава, че не злоупотребява с информация.

При използването на Платформата ЦГМ и Финхъб не носят отговорност в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства извън контрола на ЦГМ и/или Финхъб, последиците от които неизбежно биха настъпили, въпреки положените усилия за тяхното предотвратяване, както и в случаите, когато ЦГМ и/или Финхъб са действали в изпълнение на нормативно установено задължение.

По отношение прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, включително за неуредените въпроси, се прилага действащото българското законодателство.

 

Общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 2.09.2022 г.