Често задавани въпроси.

Често задавани въпроси

Защо „Център за градска мобилност“ ЕАД издава фишове за неправилно паркиране?

„Център за градска мобилност“ ЕАД е един от оправомощените контролни органи по правомерността на паркирането на територията на Столична община, в съответствие с изискванията на Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Със Заповед № СОА22-РД95-506/12.09.2022 г. кметът на Столична община, на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), е определил „Център за градска мобилност“ ЕАД за служба за контрол, отговорна да контролира неправилното паркиране на територията на Столична община. При установяване на паркирани автомобили в нарушение на ЗДвП, длъжностните лица от службата за контрол прилагат предвидените в закона принудителни административни мерки – принудително преместване и санкции – глоба с фиш в присъствието на водача, глоба с фиш в отсъствието на водача или съставяне на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/.

Къде постъпват събраните средства от фишове, издадени от службата за контрол към „Център за градска мобилност“ ЕАД? 

Средствата от глобите за неправилно паркиране постъпват в бюджета на Столична община.

Какво представлява неприсъствения фиш за неправилно паркиране?

Съгласно чл. 186, ал. 3 от ЗДвП, фиш за неправилно паркиране в отсъствието на водача, се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното и заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се счита за връчване на фиша.

Какъв е срокът за плащане на издаден фиш по Закон за движение на пътищата?

Съгласно чл. 186, ал. 7 от ЗДвП, издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се счита за влязло в сила наказателно постановление. 

Кой определя размера на глобата с фиш?

Размерът на глобата се определя от Закона за движение по пътищата в зависимост от вида на нарушението.

Защо ми е съставен фиш, а не ми е поставена скоба?

Фишовете се съставят за неправилно паркиране по Закона за движение по пътищата. Скоба се поставя, за нарушение на правилата (липса на съответното плащане) в зоните за почасово платено паркиране.  

Аз съм собственик на автомобила, но не съм го управлявал(а), когато е наложена глобата с неприсъствен фиш, защо глобата е на мое име?

Съгласно чл. 186, ал. 3 от ЗДвП, фиш за неправилно паркиране в отсъствието на водача, се издава на собственика на моторното превозно средство.

Как мога да проверя дали имам наложена глоба с фиш от службата за контрол към „Център за градска мобилност“?

Може да проверите онлайн на тази страница като въведете регистрационен номер на автомобил и ЕГН/ЕИК на собственика на автомобила.

Какви мои лични данни се обработват при извършване на проверка на сайта?

Ако автомобилът е собственост на физическо лице, се обработват ЕГН и регистрационен номер на автомобил, за да се изготви справка за наличност на издадени фишове и даване възможност за заплащането им. „Център за градска мобилност“ ЕАД има разрешен достъп от ДАЕУ чрез средата за междурегистров обмен (RegiX) до Регистър на моторните превозни средства (Министерство на вътрешните работи) - справка за МПС по регистрационен номер.

Как мога да платя глобата с фиш?

Плащането можете да направите по най-удобният за Вас начин:

1. В районните отдели „Общински приходи“ на Столична община без допълнителни такси;

2. Доброволно срещу съответните такси:

- по банков път, чрез пощенски запис  по сметка (IBAN): BG98SOMB91303113442901-”Общинска банка” АД, банков код (BIC): SOMB BGSF на Столична община.;

- в брой, във всички офиси на EasyPay - като използвате за основание 10-цифрения код принтиран на уведомлението или на фиша.

- онлайн, с всички видове платежни карти, на pay.sofiatraffic.bg, като въведете 10-цифрения код, принтиран на уведомлението и/или на фиша или направите справка по номер на автомобил.

Колко бързо се отразява плащането онлайн в системата на Столична община за местни данъци и такси? 

Плащането се отразява на момента при плащане в районните данъчни служби на Столична община, при използване на онлайн платформата на „Център за градска мобилност“ ЕАД на адрес pay.sofiatraffic.bg или ако платите в брой чрез 10 цифрен код в офисите на Easy Pay. При използване на други методи за плащане плащането се отразява според тяхната характеристика. 

 

Кои фишове могат да се платят през онлайн портала?

Могат да се платят фишове, издадени от службата за контрол на „Център за градска мобилност‘ ЕАД. Фишове, издадени от КАТ или други служби на контрол на територията на страната, се заплащат по съответните начини, указани от тях.